Trygghet och trivsel

För oss är det viktigt att du och ditt barn känner trygghet och trivs med vår verksamhet. För att skapa en bra relation från start så lägger vi stor vikt vid inskolningen och på en bra föräldrakontakt. Vi erbjuder ditt barn ett knä att krypa upp i, vi finns till hands för ditt barn och vi har tydliga mål och regler.

Vi arbetar på en rad olika sätt med att stärka barnen, göra dem delaktiga i verksamheten och skapa bra miljöer för kamratskap och byggandet av relationer. Här lär sig barnen att lyssna på varandra, att våga uttrycka sin åsikt och att respektera andra barns åsikter. De får också en förståelse för demokratiskt fattade beslut.

Kompisrelationer

Att vara en bra kompis genomsyrar arbetet. Pedagogerna finns nära barnen för att hjälpa dem lösa konflikter och lära dem att vara öppna mot varandra och respektera varandra. Barnen tränas också till att ta ansvar för sina handlingar genom att ”göra förlåt”, trösta den kompis som man har sårat och ”göra rätt igen” genom att låta kompisen vara med i leken. På vår förskola fungerar även de äldre barnen som förebilder för de yngre.